Privacybeleid

Privacybeleid

DIT PRIVACYBELEID IS UITGEGEVEN DOOR iptiQ Life S.A. (“iptiQ”). HET IS VAN TOEPASSING OP ALLE WEBSITES EN MICROSITES IN EIGENDOM OF BEHEER VAN OF IN NAAM VAN iptiQ ONDER DE URL IPTIQ.COM (DE “IPTIQ SITES”, ELK EEN “IPTIQ SITE”).

DOOR DE IPTIQ SITES EN ENIGE PAGINA DAARVAN TE OPENEN, ERKENT EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PRIVACYVERKLARING EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN. DOOR EEN IPTIQ SITE TE BLIJVEN BEKIJKEN OF GEBRUIKEN OF DOOR EEN E-MAILADRES TE GEBRUIKEN DAT WERD VERKREGEN VIA EEN IPTIQ SITE, ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN ZOALS BESCHREVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. OPEN DEZE IPTIQ SITE NIET EN STUUR ONS GEEN PERSOONLIJKE GEGEVENS ALS U NIET WILT DAT WIJ DE GEGEVENS OPSLAAN OF GEBRUIKEN ZOALS BESCHREVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.

iptiQ behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te veranderen of aan te passen en iptiQ is niet verplicht om u op de hoogte te stellen van dergelijke veranderingen of aanpassingen. De meest recente versie van de Privacyverklaring zal van toepassing zijn op ons gebruik van uw gegevens en zal altijd beschikbaar zijn op de iptiQ Sites. Door verder te gaan met het openen of gebruiken van deze iptiQ Site nadat veranderingen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de herziene versie van deze Privacyverklaring.

iptiQ zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Deze Privacyverklaring betreft alle online verzameling van persoonlijke gegevens op iptiQ Sites en beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt en hoe iptiQ haar verplichtingen vervult onder de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

De titels gebruikt voor elke paragraaf van deze Privacyverklaring hebben geen invloed op de interpretatie ervan. “U” betekent een gebruiker van de iptiQ Sites. “Wij” betekent iptiQ. “Gebruikersgegevens” of “gegevens” betekent persoonlijke gegevens die werden verzameld van gebruikers via verschillende functionaliteiten van iptiQ Sites of door het gebruik van een e-mailadres verkregen van een iptiQ Site. “Persoonlijke gegevens” betekent informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Deze privacyverklaring moet worden gelezen samen met de Gebruiksvoorwaarden. Alle gedefinieerde termen gebruikt in deze Privacyverklaring, maar niet hierin gedefinieerd, zullen de definitie hebben zoals opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden.

Bijkomende lokale informatie

iptiQ maakt deel uit van Swiss Re Group (Swiss Re Ltd, gevestigd in Zwitserland en haar dochtermaatschappijen) een internationale groep bedrijven actief in herverzekering en verzekering in veel verschillende landen. Kantoren van iptiQ in bepaalde landen kunnen onderworpen zijn aan bijkomende of andere vereisten voor gegevensbescherming. Houd er rekening mee dat iptiQ Sites naast deze Privacyverklaring juridische informatie over gegevensbescherming kunnen bevatten specifiek voor één of meerdere landen.

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen van u via iptiQ Sites op de volgende manieren:

  • U geeft ons persoonlijke gegevens, voornamelijk uw contactgegevens zoals naam en e-mailadres, door de verschillende functionaliteiten van iptiQ Sites te gebruiken (bijv. de bestelfunctie) of door gegevens te verzenden naar een e-mailadres verkregen via een iptiQ Site.
  • U geeft ons bijkomende persoonlijke gegevens die we mogelijk van tijd tot tijd van u vragen nadat u contact met ons hebt opgenomen via een iptiQ Site. Dergelijke informatie kan al dan niet noodzakelijk (optioneel) zijn voor de dienstverlening op een iptiQ Site zoals vermeld in elk specifiek geval. In geen enkel geval wordt u echter gevraagd om vertrouwelijke of gevoelige persoonlijke gegevens over uzelf of andere personen te geven. Vermijd het verzenden van dit soort gegevens naar ons.
  • Als u iptiQ Sites opent, dan worden uw verbindingsgegevens verzameld door onze servers en/of via cookies die op uw computer kunnen worden geplaatst. Onze servers zullen uw IP-adres opslaan in logbestanden waarmee uw computer kunt worden geïdentificeerd, alsook bepaalde andere verbindingsgegevens (bijv. tijd en hoeveelheid overgedragen gegevens, product en versie-informatie van uw internetbrowser).

Gebruik van cookies

iptiQ gebruikt trackingtechnologie zoals cookies om verbindingsgegevens te verzamelen en om te begrijpen hoe gebruikers iptiQ Sites gebruiken. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar de browser van uw computer kan worden verzonden zodat deze computer wordt herkend bij de terugkeer van de gebruiker naar de site. Met cookies kan de webserver uw computer herkennen als u verbinding maakt met een iptiQ Site, zodat de server pagina’s sneller kan downloaden dan de eerste keer dat ze werden bekeken. Cookies kunnen ook worden gebruikt om statistieken vast te leggen over het gebruik van iptiQ Sites door verschillende gegevens te verzamelen en analyseren (bijv. meest bezochte pagina’s, tijd gespendeerd door gebruikers op bezochte pagina’s). Cookies zullen niet worden gebruikt om websitebezoeken van een bepaalde persoon te volgen. Cookies geplaatst op uw computer zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor de aangegeven doeleinden. Het is mogelijk om de browser op uw computer zo in te stellen dat u een melding ontvangt als een cookie op de harddrive van uw computer wordt opgenomen. Het is over het algemeen ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgenomen op uw computer. Voor het optimale gebruik van iptiQ Sites raden we aan dat u de opname van cookies op uw computer niet blokkeert. De procedure voor het weigeren van cookies kan verschillen afhankelijk van het softwareproduct. U kunt contact opnemen met de helpdesk of leverancier van uw software als u cookies wenst te weigeren. Als u er niet voor kiest om cookies te ontvangen, dan kunt u mogelijk bepaalde functies van de pagina’s van iptiQ Sites niet gebruiken.

Hoe worden uw gegevens gebruikt?

De gebruikersgegevens verzameld via een iptiQ Site worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • We zullen uw verbindingsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden en om de bruikbaarheid van de iptiQ Sites te verbeteren door middel van bepaalde software (bijv. Google analytics) of cookies (zie hierboven).
  • We zullen uw contactgegevens gebruiken om: (i) enige vragen te beantwoorden over iptiQ Sites; (ii) u informatie te geven die u hebt aangevraagd.

Vrijage van gegevens aan derde partijen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet vrijgeven aan derde partijen, tenzij voor de volgende doeleinden: (1) vrijgave van gegevens aan andere bedrijven binnen de Swiss Re Group; (2) vrijgave van gegevens indien dit wettelijk vereist is of opgedragen wordt door een autoriteit of rechtbank; (3) vrijgave van gegevens aan externe service providers die gegevens van iptiQ verwerken in naam daarvan of anders; (4) vrijgave van gegevens aan derde partijen bij bedrijfsherstructurering, verkoop of overname (5) vrijgave van gegevens aan derden indien nodig om de belangen van iptiQ of andere gebruikers te beschermen. Wij zullen uw contactgegevens of enige andere gegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op enige andere manier commercieel beschikbaar maken aan enige derde partij, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Gegevensopslag en overdracht buiten uw land

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en de privacywetten. Alle gegevens die u verzendt via het internet naar de iptiQ Site iptiQ.com worden verwerkt en opgeslagen door de service provider EverWare AG, Zwitserland. Sommige gegevens worden ook opgeslagen op servers van Swiss Re Group.

Uw persoonlijke gegevens zullen worden overgedragen naar en verwerkt op de locatie buiten het land waar u de iptiQ Site bekijkt (het ‘Gebruikersland’). Alle informatie of materiaal door u verzonden of geüpload zal toegankelijk zijn in landen buiten het Gebruikersland. Uw persoonlijke informatie kan worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU). Wanneer wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan landen buiten de EU, zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht op een passende manier wordt uitgevoerd en er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en in overeenstemming is met de relevante gegevensbeschermingsvereisten.

Opslag van e-mails

Alle inkomende en uitgaande e-mailberichten worden automatisch opgeslagen in een Electronic Message Repository. De e-mails zijn beschermd door juridische, technische en organisatorische maatregelen en worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en privacy. Er wordt alleen toegang gegeven in gerechtvaardigde gevallen in overeenstemming met de toepasselijke wetten en reguleringen (bijv. juridisch bevel, verdenking van crimineel gedrag, schending van wettelijke verplichtingen, wezenlijke schending van arbeidscontract). Toegang wordt alleen verleend aan werknemers in bepaalde functies (bijv. procesvoering, juridisch, compliance, risico). De gebruikte processtappen en zoekcriteria zijn vooraf gedefinieerd. Alle e-mails worden verwijderd na een vooraf bepaalde tijdsperiode en in overeenstemming met wettelijke vereisten. Als u niet wenst dat privé e-mails worden bewaard door iptiQ, dan adviseren wij u ten stelligste om geen privé, niet-zakelijke e-mails te versturen naar e-mailaccounts van iptiQ.

Gegevensveiligheid en vertrouwelijkheid

iptiQ garandeert dat service providers technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen die gepast zijn om persoonlijke gegevens te beschermen tegen accidentele, onbevoegde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, vrijgave of toegang en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.

Het bekijken en invoeren van informatie op iptiQ Sites door gebruikers vindt plaats over het internet, wat een open en onbeschermd netwerk is. Deze gegevensoverdracht vindt plaats in niet-gecodeerde vorm. Bij het vrijgeven van persoonlijke gegevens via een open netwerk, dient u er rekening mee te houden dat deze gegevens mogelijk toegankelijk kunnen zijn voor anderen en daarom door anderen kunnen worden zonder uw toestemming. Vooral, zelfs als de individuele gegevenspakketten gecodeerd zijn, zijn de namen van de verzender en de ontvanger dat niet. Een derde partij zou daarom in staat kunnen zijn om een transactie te traceren. Zelfs als de zender en de ontvanger zich in hetzelfde land bevinden, kunnen gegevens ook regelmatig en zonder controle worden verzonden via dergelijke netwerken naar andere landen, ook naar landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het Gebruikersland. Uw gegevens kunnen tijdens verzending verloren gaan of kunnen worden geopend door onbevoegde partijen. iptiQ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen met betrekking tot de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht ervan via het internet. Gebruik andere vormen van communicatie als u denkt dat dit noodzakelijk en gewenst is om veiligheidsredenen.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

iptiQ bewaart de persoonlijke gegevens verzameld via iptiQ Sites alleen zolang als vereist of toegestaan is door de wet en reguleringen.

Bescherming van kinderen

iptiQ wenst geen persoonlijke gegevens te verzamelen via iptiQ Sites van personen jonger dan 18 jaar zonder de toestemming van de individuele ouders of wettelijke voogd. Personen jonger dan 18 moeten de toestemming verkrijgen van hun ouder of wettelijke voogd voordat ze enige persoonlijke gegevens verlenen aan iptiQ.

Koppelingen naar externe websites

Via bepaalde iptiQ Sites kunt u toegang verkrijgen tot websites in beheer van derde partijen (‘Externe websites’). Externe websites worden niet gecontroleerd of beheerd door iptiQ en wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden of goedkeuring geven voor hun inhoud of werking. Uw toegang tot Externe websites is op uw eigen risico. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing voor Externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige Externe websites (zie Gebruiksvoorwaarden). Lees het privacybeleid van elke Externe website voordat u persoonlijke gegevens opent of verzendt naar de site.

Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.

U hebt recht om ons op elk moment om informatie te vragen over het type persoonlijke gegevens dat over u online werd verzameld en opgeslagen bij iptiQ of bij derde partijen die online gegevens verwerken in naam van iptiQ. U mag ons ook vragen om uw gegevens te laten aanpassen of verwijderen, beperking toepassen en / of bezwaar maken tegen gegevensverwerking zoals vereist wordt door de wetgeving inzake gegevensbescherming. Neem voor meer informatie contact met ons op met behulp van de details in het contactgedeelte.

Datacontroller

iptiQ Life S.A. zijn verantwoordelijk als datacontrollers voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op iptiQ Sites onder de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

iptiQ t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming Capellalaan 65 2132JL Hoofddorp

Email: DPO_Contact@iptiQ.com

Neem contact met ons op om te vernemen wat we voor u kunnen doen:

Mededeling voor klanten in het bezit van polissen van levensverzekeringen gesloten in combinatie met een spaarhypotheek van ING Bank, RegioBank of in het bezit van een Voortzettingspolis.

Indien u vragen heeft die betrekking hebben op één van bovengenoemde producten verzoeken wij u op de volgende link te klikken en een email te versturen naar iptiQ polis administratie of te bellen naar 088 – 500 1490.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk verwerkt. Lees er meer over in het privacy statement

Fields marked with an * are required