Termen en voorwaarden

Termen en voorwaarden

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (DE ‘GEBRUIKSVOORWAARDEN’) WORDEN UITGEGEVEN DOOR iptiQ Life S.A. en iptiQ Insurance S.A. (SAMEN “iptiQ”). ZE ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE WEBSITES EN MICROSITES IN EIGENDOM OF BEHEER VAN OF IN NAAM VAN iptiQ ONDER DE URL IPTIQ.COM (DE “IPTIQ SITES”, ELK EEN “IPTIQ SITE”).

Door de iptiQ sites of enige pagina daarvan te openen, gaat u akkoord gebonden zijn door deze gebruiksvoorwaarden en om alle toepasselijke wetten en reguleringen na te leven. Als u niet akkoord bent met deze Gebruiksvoorwaarden, gebruik dan de rest van de pagina’s van deze iptiQ site niet.

iptiQ behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te veranderen of aan te passen en iptiQ is niet verplicht om u op de hoogte te stellen van dergelijke veranderingen of aanpassingen. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden zal van toepassing zijn op iptiQ Sites en zal altijd beschikbaar zijn op de iptiQ Sites. Door verder te gaan met het openen of gebruiken van deze iptiQ Site nadat veranderingen van kracht zjjn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de herziene versie van de Gebruiksvoorwaarden.

De titels gebruikt voor elke paragraaf van deze Gebruiksvoorwaarden hebben geen invloed op de interpretatie ervan. De verwijzing naar een ‘persoon’ is de verwijzing naar een persoon, een rechtspersoon of een vereniging van personen zonder rechtspersoonlijkheid. ‘U’ betekent een gebruiker van de iptiQ Sites. ‘Wij’ betekent iptiQ.

Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden verwijst ‘Inhoud’ naar ieder(e) tekst, schriftelijk werk, software, database, indeling, afbeelding, grafiek, foto, videoclip, podcast, lijst of enig ander materiaal of informatie dat/die verschijnt op of deel uitmaakt van een iptiQ Site.

Lokale toegangsbeperkingen en bijkomende lokale informatie

iptiQ Sites en alle Inhoud en functionaliteit daarin zijn niet gericht op of bedoeld voor gebruik door een persoon woonachtig of zich bevindend in een land waar de distributie van dergelijke Inhoud of functionaliteit verboden is door de wetgevingen, regels of voorschriften van dat land. Hetzelfde is van toepassing op elke persoon woonachtig of zich bevindend in een land waar dergelijke distributie verboden is zonder de nodige licenties of autorisaties als dergelijke licenties of autorisaties niet werden verkregen. Als een dergelijke lokale toegangsbeperking op u van toepassing is, dan bent u niet geautoriseerd om de relevante iptiQ Site te openen of enige Inhoud ervan te gebruiken.

iptiQ maakt deel uit van de Swiss Re Group (Swiss Re Ltd, gevestigd in Zwitserland en haar dochtermaatschappijen) een internationale groep bedrijven actief in herverzekering en verzekering in talrijke landen. Kantoren van iptiQ in bepaalde landen kunnen onderworpen zijn aan andere wetgevingen, regels, voorschriften en/of normen. Houd er rekening mee dat iptiQ Sites naast deze Gebruiksvoorwaarden juridische informatie kunnen bevatten die specifiek zijn voor één of meerdere landen. Dergelijke informatie kan vooral bedrijfs- en contactgegevens omvatten, lokale licentiegegevens en andere lokale bekendmakingsvereisten. Dergelijke informatie mag niet worden opgevat of geïnterpreteerd als advies over dergelijke kwesties en er mag niet op worden vertrouwd.

Bedrijfsgegevens en werking van website

iptiQ Sites omvatten Inhoud met betrekking tot iptiQ en haar zakelijke activiteiten. iptiQ Sites worden voorzien door iptiQ Life S.A. en iptiQ Insurance S.A., beiden gevestigd onder de wetten van Luxemburg met geregistreerde en hoofdkantoren in Luxemburg onder de registratienummers R.C.S. Luxemburg B 184281 en R.C.S. Luxemburg B 184298 respectievelijk.

iptiQ Sites worden uitgevoerd op platformen (de ‘Platformen’, elk een ‘Platform’) van EverWare AG, met hoofdzetel in Zwitserland (de ‘Service Provider’). De Service Provider heeft datacentra in Zwitserland en levert verschillende services aan iptiQ in verband met de werking van de iptiQ Sites (de ‘Services’). De Service Provider is eigenaar van alle rechten, titels en belangen in alle software, producten, werken en andere intellectuele eigendom gecreëerd, gebruikt of voorzien door deze Service Provider, inclusief, maar niet beperkt tot het Platform en enig ander deel van de Services.

Services en oplossingen

iptiQ geeft geen garantie, verklaring of waarborg dat alle services en oplossingen beschreven op iptiQ Sites gepast of beschikbaar zijn voor gebruik in uw land. Sommige services of oplossingen zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen waar iptiQ zakelijke activiteiten heeft. Verder kunnen sommige services of oplossingen alleen beschikbaar zijn voor bepaalde categorieën van personen. Lees daarom zorgvuldig de relevante beschrijving op de respectievelijke iptiQ Site of vraag meer informatie aan over de relevante service of oplossing.

Inhoud beschikbaar op iptiQ Sites heeft geen betrekking op de specifieke doelstellingen, financiële situatie of behoeften van enige specifieke ontvanger. iptiQ geeft geen garantie, verklaring of waarborg dat enige services of oplossingen besproken op iptiQ Sites geschikt zijn voor enige individuele of zakelijke ontvangers. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de accuraatheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Inhoud, noch is de Inhoud een volledige opsomming van de services of oplossingen, markten of ontwikkelingen waarnaar hierin wordt verwezen. De Inhoud mag door ontvangers niet worden beschouwd als een vervanging voor hun eigen oordeel. Alle meningen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving en kunnen verschillen of in strijd zijn met meningen uitgedrukt door andere bedrijfsafdelingen of leden van iptiQ als resultaat van verschillende veronderstellingen en criteria. iptiQ is niet verplicht om de informatie over services en oplossingen op de iptiQ Sites bij te werken of actueel te houden.

Geen aanbod

Inhoud op iptiQ Sites zijn louter ter informatie. De informatie is onderhevig aan en moet worden gelezen samen met alle andere openbaar beschikbare informatie gepubliceerd door iptiQ. Niets van de inhoud beschikbaar op een iptiQ Site vormt een verzoek, een aanbod of een aanbeveling om enige services of oplossingen te kopen of enige transacties uit te voeren of om enige wettelijke handeling uit te voeren. U of uw bedrijf mag niet vertrouwen op Inhoud op een iptiQ Site voor het nemen van een beslissing met betrekking tot services of oplossingen van iptiQ.

iptiQ heeft geen intentie om juridisch advies of belastingadvies te geven via een iptiQ Site.

Verhalen, persoonlijke meningen en foto’s

iptiQ Sites kunnen verhalen over herverzekering of verzekering bevatten (bijv. klimaatverandering). De verhalen kunnen onvolledig of niet helemaal correct zijn vanuit een wetenschappelijk standpunt. Verder kunnen iptiQ Sites persoonlijke meningen bevatten die provocatief en betwistbaar zijn. Dergelijke persoonlijke meningen zijn gebaseerd op de interpretatie van de auteur van de beschikbare informatie op dat moment en weerspiegelen niet noodzakelijk het standpunt van iptiQ. Bovendien kunnen iptiQ Sites foto’s bevatten die door gebruikers kunnen worden beschouwd als niet volledig gepast voor een bepaalde context. Het gebruik van een foto in een bepaalde context is gebaseerd op het eigen oordeel van de auteur en weerspiegelt niet noodzakelijk het standpunt van iptiQ. De aansprakelijkheid van iptiQ voor enige vereiste accuraatheid of volledigheid van verhalen, de verdedigbaarheid van meningen en de gepastheid van het gebruik van foto’s zal uitgesloten zijn in de mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften.

Geen garanties

Inhoud op iptiQ Sites wordt geleverd in de staat waarin deze is en zoals deze beschikbaar is. iptiQ, de Service Providers en derde providers van Inhoud geven geen enkele garantie, verklaring, waarborg of conditie, uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk of anders, wat betreft de conditie, toereikende kwaliteit, prestaties, geschiktheid voor doel, niet-schending, verhandelbaarheid of anderszins met betrekking tot iptiQ Sites en de Inhoud daarvan. Zonder beperking op het voorgaande geven iptiQ, de Service Provider en derde providers van Inhoud geen garantie, verklaring of waarborg van de accuraatheid, tijdigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van iptiQ Sites of de daaruit verkregen informatie of resultaten (ongeacht of dit door handmatige toegang, inschrijving, RSS-feeds of anders is) of dat iptiQ Sites of downloads (bijv. PDF, foto’s, podcasts, video’s) van iptiQ Sites vrij zijn van virussen of fouten. Alle dergelijke garanties, verklaringen, waarborgen en condities zijn uitgesloten, uitgezonderd in de mate dat deze uitsluiting niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften. Lees ook de disclaimers op of met betrekking tot individuele Inhoud op iptiQ Sites (bijv. disclaimers op persberichten, disclaimers op documenten geleverd door derden).

iptiQ en de Service Providers (zonder beperking op het voorgaande) doen afstand van alle garanties, verklaringen, waarborgen en condities met betrekking tot de werking van het platform en bijbehorende software voor iptiQ Sites, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garanties, verklaringen, waarborgen of condities van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending. iptiQ en de Service Provider doen afstand van alle garanties, verklaringen, waarborgen of condities dat het Platform en de bijbehorende software niet zullen worden onderbroken of vrij zullen zijn van fouten. iptiQ en de Service Provider doen afstand van alle garanties, verklaringen, waarborgen of condities wat betreft de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van iptiQ Sites.

Geen aansprakelijkheid

iptiQ, de Service Provider of enige derde partij die Inhoud levert of enige van hun respectievelijke dochtermaatschappijen, directeurs, werknemers, adviseurs of agenten zullen niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, incidentele, voortvloeiende schade of gevolgschade of schadevergoeding of kosten, ongeacht of deze voortkomen uit nalatigheid, contractbreuk of op enige andere manier en ongeacht of de schade voorspelbaar was of niet. iptiQ, de Service Provider of enige derde partij die Inhoud levert of hun respectievelijke dochtermaatschappijen, directeurs, werknemers, adviseurs of agenten zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van winst, zaken of gegevens. iptiQ, de Service Provider of enige derde partij die Inhoud levert, of hun respectievelijke dochtermaatschappijen, directeurs, werknemers, adviseurs of agenten zullen niet aansprakelijk zijn voor enige schade of enig verlies (vooral verlies van gegevens, wijziging van gegevens of downtime) veroorzaakt aan enige apparatuur of software door virussen, defecten of storingen in verband met de toegang of het gebruik of downloads van een iptiQ Site (ongeacht of dit door handmatige toegang, inschrijving, RSS-feeds of anders is).

Intellectuele eigendomsrechten.

Intellectuele eigendomsrechten in de pagina’s van iptiQ Sites en de Inhoud beschikbaar via de sites zijn de eigendom van iptiQ en/of de Service Provider of andere derde partijen. U ontvangt door uw gebruik van een iptiQ Site geen enkel recht, titel of belang in enige van de Intellectuele eigendomsrechten in de Inhoud of de iptiQ Site. In deze Gebruiksvoorwaarden betekent ‘Intellectuele eigendomsrechten: (i) auteursrechten, patenten, databaserechten en rechten in handelsmerken, ontwerpen, knowhow en geregistreerde of niet-geregistreerde vertrouwelijke gegevens; (ii) aanvragen voor registratie en het recht op aanvraag voor registratie voor enige van deze rechten; en (iii) alle andere intellectuele eigendomsrechten en gelijkaardige en equivalente vormen van bescherming die bestaan elders ter wereld.

Individuele pagina’s en/of delen van een iptiQ Site en de Inhoud daarvan mogen alleen worden afgedrukt of opgeslagen voor persoonlijk of intern gebruik. Bij dit opslaan of afdrukken moeten echter alle toepasselijke kennisgevingen over auteursrechten en andere eigendomsrechten worden behouden. U mag de Inhoud verkregen van een iptiQ Site in zijn geheel of gedeeltelijk niet wijzigen, kopiëren, verzenden, distribueren, weergeven, reproduceren, publiceren, uitvoeren, in licentie uitgeven, inkaderen, overdragen of er afgeleide werken van creëren of op enige andere manier gebruiken voor commerciële of openbare doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de relevante Intellectuele eigendomsrechten (ongeacht of dit IptiQ, de Service Provider of enige andere derde partij is). Het is verboden om systematisch inhoud op te halen van een iptiQ Site om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory samen te stellen of te creëren (ongeacht of dit via robots, spiders, automatische apparaten of handmatige processen is) zonder de schriftelijke toestemming van iptiQ.

De auteursrechten in sommige Inhoud beschikbaar op ipitQ Sites behoort tot derde partijen (‘Inhoud van derde partijen’). u moet de vermeldingen inzake het auteursrecht op of over individuele Inhoud van derde partijen lezen.

Door de gebruiker gegenereerde inhoud

U mag Inhoud geven aan iptiQ via de relevante functionaliteiten op iptiQ Sites, via e-mail of op een andere manier (‘Verzendingen’). Als u Verzendingen stuurt naar iptiQ, dan heeft iptiQ het recht, maar niet de verplichting om alle ongewijzigde of gewijzigde Verzendingen of een deel daarvan te gebruiken en beschikbaar te maken op een iptiQ Site. iptiQ zal uw naam of contactgegevens niet vermelden, tenzij u daarmee akkoord gaat. Als u Verzendingen stuurt naar iptiQ, dan verleent u aan iptiQ alle eventueel nodige rechten of licenties, om uw Verzendingen op alle iptiQ Sites voor onbepaalde duur te gebruiken, reproduceren, distribueren, wijzigen en openbaar weer te geven.

Door een Verzending te communiceren, garandeert, verklaart en waarborgt u dat de Verzending voldoet aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en voornamelijk:

dat deze legaal, fatsoenlijk en eerlijk is en niet beledigend, onbetrouwbaar, misleidend of op enige andere manier aanstootgevend;
dat u eigenaar bent of in het bezit bent van de nodige rechten, licenties, toestemmingen en toelatingen, zonder de behoefte aan enige toestemming van of betaling aan een andere persoon of entiteit om gebruik te maken of om iptiQ de toestemming te geven om gebruik te maken van dergelijke Verzending op alle manieren vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden;
anderen niet schaadt, vooral minderjarigen, of hun persoonlijke rechten niet schendt;
geen virus bevat zoals een Trojan Horse of enig ander programma dat gegevens kan schaden.
U gaat er hierbij mee akkoord om iptiQ schadeloos te stellen van en te verdedigen tegen verliezen, schades, aansprakelijkheden en kosten (inclusief vereffeningskosten en alle juridische of andere kosten en uitgaven voor het onderzoeken of verdedigen van rechtsvorderingen of dreigende rechtsvorderingen) opgelopen door iptiQ in verband met enige schadeclaim voortkomend uit een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden of schadeclaims voortkomend uit uw gebruik van iptiQ Sites. U zult uw best doen om uw medewerking te verlenen aan iptiQ in de verdediging van enige schadeclaim. Wij behouden ons het recht voor om op uw eigen kosten afzonderlijke juristen in dienst te nemen en de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen met betrekking tot alle zaken die in enig ander opzicht onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u.

iptiQ kan u op elk moment toegang weigeren tot iptiQ Sites, voornamelijk als u enige van de bovenstaande bepalingen schendt.

Contact opnemen met gebruikers

Als u opmerkingen geeft of op enige andere manier communiceert met iptiQ via een iptiQ Site of e-mailadressen verkregen via een iptiQ Site, is het mogelijk dat uw contactgegevens worden gevraagd, vooral uw e-mailadres. Door uw contactgegevens te geven, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat iptiQ uw contactgegevens bewaart en contact met u mag opnemen, vooral om de volgende redenen: verzoek om verduidelijking of bijkomende opmerkingen; verzending van publicaties van iptiQ; verzending van informatie over iptiQ-evenementen; vragen om uw deelname aan enquêtes of vragenlijsten, verzending van informatie over services of oplossingen of andere marketinggegevens van iptiQ. iptiQ zal u echter geen ongevraagde massa-e-mails of post sturen.

U mag bij het eerste contact met iptiQ of op elk moment daarna iptiQ op de hoogte stellen dat u liever geen informatie wenst te ontvangen of bepaalde informatie niet wenst te ontvangen (bijv. promotiemateriaal) van iptiQ. U mag iptiQ informeren via de functie voor algemeen contact op elke iptiQ Site.

Links naar en Feeds van Externe websites.

Via bepaalde iptiQ Sites kunt u toegang verkrijgen tot websites in beheer van derde partijen (‘Externe websites’) door middel van koppelingen. Externe websites worden niet gecontroleerd of beheerd door iptiQ en wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden of goedkeuring geven voor hun inhoud of werking. U bezoekt Externe websites op uw eigen risico. iptiQ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of verlies door u geleden ten gevolge van uw toegang tot Externe websites, inclusief, maar niet beperkt tot schade of verlies voortkomend uit uw gebruik van documenten of andere gegevens gevonden op Externe websites.

Websiteprivacy

Onze privacyverklaring is beschikbaar op elke iptiQ Site. U begrijpt dat uw gebruik van een iptiQ Site zal resulteren in onze verwerking van de persoonlijke gegevens die u ons geeft. De Privacyverklaring vormt de basis waarop we persoonlijke gegevens zullen gebruiken. Door een iptiQ Site te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van de Privacyverklaring. Door uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, verbindt u zich ertoe om alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming na te leven.

Algemene bepalingen

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden illegaal, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt in een bepaald land, dan zal dit geen invloed hebben op de legaliteit, geldigheid of afdwingbaarheid van die bepaling of enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in dat land of in een ander rechtsgebied.

Bepaalde pagina’s of gebieden op iptiQ Sites kunnen bijkomende voorwaarden, bepalingen, kennisgevingen of disclaimers bevatten (‘Bijkomende voorwaarden’). In geval van tegendstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Bijkomende voorwaarden, zullen de Bijkomende voorwaarden van toepassing zijn op die pagina’s of gebieden.

De rechten van iptiQ onder deze Gebruiksvoorwaarden kunnen zo vaak als nodig worden uitgeoefend. Ze zijn cumulatief en sluiten geen andere rechten of rechtsmiddelen uit die worden voorzien door de wet, regels of voorschriften. Er kan alleen schriftelijk en specifiek afstand van worden gedaan. Vertraging in de uitoefening of niet-uitoefening van enig dergelijk recht vormt geen afstand van dat recht. Een uitdrukkelijke of impliciete afstandsverklaring van de bepalingen of van enige schending van of gebrek in de uitvoering van enige van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zal geen blijvende afstandsverklaring vormen en die afstandsverklaring zal de afstand nemende partij niet weerhouden om daaropvolgend enige van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen waarvan geen afstand werd gedaan of om te handelen op enige daaropvolgende schending of gebrek van de andere partij onder enige van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Elke kennisgeving of andere communicatie gegeven onder of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zullen in het Engels zijn. Alle andere documenten gegeven onder of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zullen in het Engels zijn. Een document in een andere taal moet gepaard gaan van een beëdigde Engelse vertaling. In deze situatie zal de Engelse vertaling voorrang krijgen, tenzij het document een wettelijk of ander officieel document betreft.

Toepasselijke wetgeving / rechtsbevoegdheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zullen onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van Luxemburg en wij en u onderwerpen ons allebei onherroepelijk aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Luxemburg.

Contact

Als u enige vragen hebt met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve dan contact met ons op te nemen door gebruik te maken van de algemene contactfunctie voorzien op elke iptiQ Site.

Ik wil een klacht indienen

Heeft u een klacht? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. U kunt uw klacht snel en gemakkelijk melden door een mail te sturen naar: klacht_nl@iptiq.com

U kunt natuurlijk ook een brief sturen naar:

iptiQ Life S.A. Nederlandse vestiging
T.a.v. de directie
Capellalaan 65

2132 JL  HOOFDDORP

Vermeld altijd de volgende gegevens. Dan kunnen wij u snel helpen.

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Polisnummer
Soort verzekering
Omschrijving van de klacht

Wanneer krijg ik antwoord op mijn klacht

Wij doen ons best om u binnen 3 weken (15 werkdagen) een inhoudelijke reactie te geven. Heeft u een klacht of vraag die meer uitzoekwerk vereist, dan duurt het mogelijk wat langer voordat wij inhoudelijk kunnen reageren. In dat geval brengen wij u daarvan op de hoogte. Ook vertellen wij erbij wanneer u wel antwoord kunt verwachten.

Ik ben niet tevreden over de oplossing van mijn klacht

Voor elke klacht zoeken wij naar de beste oplossing. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de oplossing die wij u bieden. Dan kunt u klagen bij een onafhankelijke scheidsrechter, een zogeheten geschilleninstantie. Hieronder leest u welke stappen u moet nemen:

Een onafhankelijke scheidsrechter:

Bent u na de klacht niet tevreden over de oplossing die wij u bieden? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden.

Hoe dient u een klacht in bij het Kifid?

Een klacht indienen bij het Kifid kan alleen per brief. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw eerdere klachten en van de reactie van iptiQ Life.

Stuur dit naar: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Internet: www.Kifid.nl

Belangrijk: U kunt pas bij Kifid terecht als iptiQ Life uw klacht én uw vervolgklacht heeft behandeld. Dien de klacht bij Kifid in binnen drie maanden nadat iptiQ Life u een antwoord heeft gestuurd.

Neem contact met ons op om te vernemen wat we voor u kunnen doen:

Mededeling voor klanten in het bezit van polissen van levensverzekeringen gesloten in combinatie met een spaarhypotheek van ING Bank, RegioBank of in het bezit van een Voortzettingspolis.

Indien u vragen heeft die betrekking hebben op één van bovengenoemde producten verzoeken wij u op de volgende link te klikken en een email te versturen naar iptiQ polis administratie of te bellen naar 088 – 500 1490.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk verwerkt. Lees er meer over in het privacy statement

Fields marked with an * are required