Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOSTAŁA WYDANA PRZEZ iptiQ Life S.A. ORAZ iptiQ Insurance S.A. (RAZEM „iptiQ”). DOTYCZY ONA WSZYSTKICH STRON INTERNETOWYCH I MIKRO-STRON POSIADANYCH LUB ZARZĄDZANYCH PRZEZ BĄDŹ W IMIENIU iptiQ POD ADRESEM IPTIQ.COM („STRONY IPTIQ”, KAŻDA ODRĘBNIE „STRONA IPTIQ”).

WCHODZĄC NA STRONY IPTIQ I JAKĄKOLWIEK JEJ PODSTRONĘ ROZUMIEJĄ I ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA ZEBRANIE I WYKORZYSTANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ WARUNKÓW KORZYSTANIA. POPRZEZ KONTYNUOWANIE ŁĄCZENIA SIĘ LUB UŻYTKOWANIA STRONY IPTIQ, BĄDŹ KORZYSTANIE Z ADRESU EMAIL PODANEGO NA STRONIE IPTIQ, ROZUMIEJĄ PAŃSTWO I WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ ZE STRONY IPTIQ I NIE PRZESYŁAĆ NAM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, JEŻELI NIE CHCĄ PAŃSTWO, ABYŚMY PRZECHOWYWALI LUB WYKORZYSTYWALI TE DANE ZGODNIE Z OPISEM ZAWARTYM W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

iptiQ zastrzega sobie prawo do zmieniania lub poprawiania niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie i nie ma obowiązku informowania Państwa o tego rodzaju zmianach lub poprawkach. Najnowsza wersja Polityki Prywatności będzie określać wykorzystanie Państwa informacji i zawsze będzie dostępna na stronach iptiQ. Kontynuując dostęp lub korzystanie ze strony iptiQ po wejściu zmian w życie, wyrażają Państwo zgodę na akceptację zmienionej wersji Polityki Prywatności.

iptiQ zobowiązuje się chronić Państwa prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich danych zebranych przez Internet na stronach iptiQ i opisuje sposób ich zbierania oraz wykorzystania, a także w jaki sposób iptiQ wypełnia swoje zobowiązania w ramach obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

Nagłówki zastosowane dla każdej z sekcji niniejszej Polityki Prywatności nie wpływają na sposób jej interpretacji. „Państwo” oznacza użytkownika stron iptiQ. „My” oznacza iptiQ. „Dane użytkownika” lub „dane” oznacza dane osobowe zebrane od innych użytkowników poprzez różne funkcje stron iptiQ lub wykorzystanie adresu email podanego na stronie iptiQ. „Dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Niniejsza Polityka Prywatności powinna być odczytywana łącznie z Warunkami Korzystania. Wszelkie terminy zastosowane w niniejszej Polityce Prywatności, ale niezdefiniowane w niej, mają definicję podaną w Warunkach Korzystania.

Dodatkowe informacje lokalne

iptiQ jest częścią Grupy Swiss Re (Swiss Re Ltd z siedzibą w Szwajcarii, oraz jej spółek zależnych), międzynarodowej grupy spółek aktywnych w sektorze firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w wielu krajach. Biura iptiQ w poszczególnych krajach mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym wymogom dotyczącym ochrony danych osobowych. Należy wziąć pod uwagę, że oprócz niniejszej Polityki Prywatności, strony iptiQ mogą zawierać prawne informacje dotyczące ochrony danych określone dla jednego lub kilku krajów.

W jaki sposób zbierane są dane?

Możemy zbierać od Państwa dane osobowe poprzez strony iptiQ w następujące sposoby:

  • Przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, w szczególności dane kontaktowe jak imię i nazwisko oraz adres email poprzez korzystanie z różnych funkcji stron iptiQ (np. funkcji zamawiania) lub poprzez wysłanie informacji na adres email podany na stronie iptiQ.
  • Przekazują nam Państwo dodatkowe dane osobowe, o które możemy okresowo Państwa poprosić w rezultacie kontaktu, który nawiązali Państwo z nami za pośrednictwem strony iptiQ. Takie informacje mogą być wymagane lub podawane dobrowolnie (opcjonalnie) w celu korzystania z danych usług poprzez stronę iptiQ. Jednakże, w żadnym wypadku nie są Państwo proszeni o podanie poufnych lub wrażliwych danych osobowych na temat Państwa lub innych osób. Prosimy unikać przesyłania nam tego typu danych.
  • Jeżeli korzystają Państwo ze stron iptiQ Państwa dane łączenia będą zbierane przez nasze serwery i/lub za pośrednictwem cookies, które mogą być umieszczone w Państwa komputerze (patrz polityka dotycząca ‘cookies’). Nasze serwery będą przechowywać Państwa adres IP w plikach logowania, dzięki czemu można będzie identyfikować Państwa komputer, a także inne dane łączenia (np. czas i ilość przesyłanych danych, informacje o produktach i nowościach z Państwa przeglądarki internetowej).

Wykorzystywanie cookies

iptiQ korzysta z technologii śledzenia takiej jak pliki cookie, aby zebrać dane na temat łączenia i dowiedzieć się w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron iptiQ. Cookie to element danych, który strona internetowa może przesłać na Państwa przeglądarkę, aby komputer ten mógł zostać rozpoznany przy powrocie użytkownika. Cookies umożliwiają serwerowi strony rozpoznanie połączenia Państwa komputera ze stroną iptiQ, co z kolei umożliwia szybsze pobieranie stron niż w przypadku pierwszej wizyty. Cookies mogą być także wykorzystane do ustalenia statystyk na temat korzystania ze stron iptiQ poprzez zebranie i przeanalizowanie różnych danych (np. najczęściej odwiedzane strony, czas spędzony przez użytkowników na odwiedzanych stronach). Cookies nie będą wykorzystane do monitorowania odwiedzin danej osoby na stronie. Cookies umieszczone w Państwa komputerze nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne do wyżej wymienionych celów. Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki na Państwa komputerze tak, aby informowała Państwa o zapisaniu cookie na twardym dysku Państwa komputera. Jednakże dla optymalnego korzystania ze stron iptiQ zalecamy, aby nie blokować zapisu cookies na komputerze. Procedura odmowy cookies może się różnić w zależności od rodzaju oprogramowania. Jeżeli chcą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie, należy sprawdzić to w pomocy technicznej lub u dostawcy oprogramowania. Jeżeli zdecydują się Państwo na to, aby nie otrzymywać cookies, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji lub stron iptiQ.

W jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane?

Dane użytkownika zebrane za pośrednictwem strony iptiQ będą przetwarzane w następujących celach:

  • Wykorzystamy Państwa dane połączenia do celów statystycznych oraz w celu zarządzania i doskonalenia użyteczności stron iptiQ za pośrednictwem danego oprogramowania (np. Google Analytics) lub cookies (patrz powyżej).
  • Wykorzystamy Państwa dane kontaktowe do: (i) odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania dotyczące stron iptiQ oraz powiadamiania Państwa o wszelkich zmianach na stronach iptiQ; (ii) dostarczaniu Państwu wymaganych informacji; oraz (iii) do informowania Państwa o iptiQ i innych wydarzeniach.
  • Wykorzystamy Państwa dane kontaktowe i inne dane do poinformowania Państwa o usługach iptiQ oraz rozwiązaniach, które mogą Państwa interesować (czynności marketingowe), chyba że poinformują nas Państwo, że nie chcą otrzymywać od iptiQ żadnych materiałów promocyjnych (patrz Warunki Korzystania).

Ujawnianie danych stronom trzecim

Nie będziemy ujawniać Państwa danych osobowych stronom trzecim, za wyjątkiem następujących przypadków: (1) ujawnienie danych innym firmom w obrębie grupy Swiss Re; (2) ujawnienie danych wymaganych mocą przepisów lub z nakazu urzędu lub sądu; (3) ujawnienie danych zewnętrznym usługodawcom, którzy przetwarzają dane iptiQ w jej imieniu lub w inny sposób; (4) ujawnienie danych stronom trzecim w przypadku korporacyjnych reorganizacji, zbycia i nabycia; (5) ujawnienia danych stronom trzecim w razie konieczności ochrony interesów iptiQ lub innych użytkowników.

Nie będziemy sprzedawać, wypożyczać, rozpowszechniać, ani w żaden inny sposób udostępniać komercyjnie Państwa informacji lub danych kontaktowych, jakiejkolwiek stronie trzeciej, o ile nie wyrażą Państwo zgody.

Przechowywanie danych i ich transfer poza Państwa kraj

Państwa dane są przetwarzane zgodnie z prawem o ochronie danych i prywatności. Wszelkie dane jakie przesyłają Państwo drogą internetową na stronę iptiQ iptiQ.com są przetwarzane i przechowywane przez usługodawcę EverWare AG w Szwajcarii. Niektóre dane będą również przechowywane na serwerach Swiss Re Group.

A zatem, Państwa dane osobowe zostaną wysłane i przetworzone w lokalizacjach poza krajem, w którym przeglądają Państwo stronę iptiQ („Kraj Użytkownika”). Wszelkie dane lub materiały przesłane przez Państwa będą dostępne w krajach poza Krajem Użytkownika. Jeżeli Państwa Kraj Użytkownika znajduje się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub w Szwajcarii bądź innym kraju zapewniającym odpowiedni poziom ochrony danych, proszę wziąć pod uwagę, że Państwa dane osobowe będą również dostępne w krajach z niższym poziomem ochrony danych. W takich sytuacjach iptiQ zapewni (poprzez zawarcie pisemnej umowy lub w inny sposób), że odpowiedni poziom ochrony danych zostanie utrzymany przez odbiorców Państwa danych zgodnie z odnośnym prawem o ochronie danych osobowych.

Przechowywanie korespondencji mailowej

Wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości email są automatycznie przechowywane w Elektronicznym Repozytorium Wiadomości. Emaile są chronione środkami prawnymi, technicznymi i organizacyjnymi oraz są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności. Dostęp do nich można uzyskać jedynie w usprawiedliwionych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami (np. wyrokiem sądu, podejrzeniem zachowania przestępczego, naruszeniem zobowiązań prawnych, naruszeniem warunków umowy o pracę). Dostęp jest przyznawany wyłącznie pracownikom na określonych stanowiskach (np. ds. sporów sądowych, prawnych, zgodności z przepisami, ryzyka). Etapy procesu, a także stosowane kryteria wyszukiwania są wstępnie zdefiniowane. Wszystkie maile są usuwane po określonym okresie czasu i zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa prywatne emaile były przechowywane przez iptiQ, zalecamy, aby nie wysyłać prywatnej korespondencji na konta iptiQ.

Bezpieczeństwo i poufność danych

iptiQ stosuje i zapewnia, że usługodawcy stosują techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są odpowiednie w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym, nieupoważnionym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszystkimi pozostałymi bezprawnymi formami przetwarzania.

Dostęp i wejście do informacji na stronach iptiQ przez użytkowników ma miejsce w Internecie, który jest otwartą i niezabezpieczoną siecią. Transfer danych ma miejsce w niezaszyfrowanej postaci. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek osobistych informacji poprzez otwartą sieć, należy mieć na uwadze, że potencjalnie są one dostępne dla innych osób i w konsekwencji mogą być zebrane i wykorzystane przez innych bez Państwa zgody. W szczególności, nawet jeśli indywidualne pakiety danych są zaszyfrowane, to nazwiska osoby wysyłającej i odbiorcy nie są. Trzecia strona może zatem mieć możliwość monitorowania transakcji. Nawet jeśli osoba wysyłająca i odbiorca znajdują się w tym samym kraju, dane mogą być także transmitowane regularnie i bez żadnej kontroli za pośrednictwem takich sieci do innych krajów, w tym do krajów, które nie mogą sobie pozwolić na taki sam poziom ochrony danych jak Kraj Użytkownika. Państwa dane mogą być utracone w trakcie transferu lub dostęp do nich mogą uzyskać nieupoważnione strony. iptiQ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty w związku z bezpieczeństwem Państwa danych w trakcie ich transferu przez Internet. Proszę skorzystać z innych środków komunikacji, jeżeli uważają to Państwo za konieczne lub rozsądne z powodów bezpieczeństwa.

Jak długo są przechowywane Państwa dane osobowe?

iptiQ przechowuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron iptiQ tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone przepisami prawa.

Ochrona dzieci

iptiQ nie zamierza zbierać danych osobowych za pośrednictwem stron iptiQ od osób poniżej 18 roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego takich osób. Osoby w wieku poniżej 18 lat muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych firmie iptiQ.

Linki do zewnętrznych stron

W przypadku niektórych stron iptiQ istnieje możliwość uzyskania dostępu do stron prowadzonych przez strony trzecie („Zewnętrzne Strony”). Zewnętrzne Strony nie są monitorowane lub utrzymywane przez iptiQ i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za ich treść lub działanie. Na Zewnętrzne Strony wchodzą Państwo na własne ryzyko. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy Zewnętrznych Stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za polityki prywatności Zewnętrznych Stron (patrz Warunki Korzystania). Proszę zapoznać się z polityką prywatności każdej Zewnętrznej Strony przed wejściem na nią lub wysłaniem danych osobowych.

Prawo dostępu do Państwa danych osobowych

Przekazanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Mają Państwo w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o  treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z użyciem danych podanych w informacjach kontaktowych.

Kontroler danych

iptiQ Life S.A. i iptiQ Insurance S.A. są odpowiedzialne jako kontrolerzy danych za przetwarzanie Państwa danych osobowych na stronach iptiQ w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się, co jeszcze możemy dla Państwa zrobić

Fields marked with an * are required

Pragniemy poinformować, że aby w pełni odpowiedzieć na Państwa pytanie, konieczne może być przesłanie danych do jednego z naszych partnerów biznesowych. Wysyłając Państwa dane za pośrednictwem tego formularza, zgadzają się Państwo, abyśmy przekazali te informacje jednemu z naszych partnerów w Wielkiej Brytanii.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez iptiQ moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.