Warunki Użytkowania

Warunki Użytkowania

NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA („WARUNKI UŻYTKOWANIA”) ZOSTAŁY WYDANE PRZEZ iptiQ Life S.A. ORAZ iptiQ Insurance S.A. (RAZEM „iptiQ”). DOTYCZĄ ONE WSZYSTKICH STRON INTERNETOWYCH I MIKRO-STRON POSIADANYCH LUB ZARZĄDZANYCH PRZEZ BĄDŹ W IMIENIU iptiQ POD ADRESEM IPTIQ.COM („STRONY IPTIQ”, KAŻDA ODRĘBNIE „STRONA IPTIQ”).

Wchodząc na strony iptiQ i jakąkolwiek jej podstronę wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Warunki Użytkowania oraz zgadzają się Państwo przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze Warunki Użytkowania, prosimy nie korzystać ze strony iptiQ.
iptiQ zastrzega sobie prawo do zmieniania lub poprawiania niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym czasie i nie ma obowiązku informowania Państwa o tego rodzaju zmianach lub poprawkach. Najnowsza wersja Warunków Użytkowania będzie regulowała zakres usług na Stronach iptiQ i zawsze będzie dostępna na Stronach iptiQ. Kontynuując dostęp lub korzystanie ze strony iptiQ po wejściu zmian w życie, wyrażają Państwo zgodę na akceptację zmienionej wersji Warunków Użytkowania.
Nagłówki zastosowane dla każdej z sekcji niniejszych Warunków Użytkowania nie wpływają na sposób ich interpretacji. Odwołanie do „osoby” oznacza odwołanie do danej osoby, osoby prawnej oraz stowarzyszenia osób bez osobowości prawnej. „Państwo” oznacza użytkownika Stron iptiQ. „My” oznacza iptiQ.
Do celów niniejszych Warunków Korzystania, „Treść” oznacza każdy tekst, pracę pisemną, oprogramowanie, bazę danych, format, grafikę, obraz, zdjęcie, plik wideo, podcast, wykaz lub jakąkolwiek inną informację bądź materiał, który pojawia się na Stronie iptiQ lub tworzy jej część.

Miejscowe ograniczenia dostępu i dodatkowe informacje miejscowe

Strony iptiQ oraz wszelka Treść oraz funkcjonalność zawarte w ich obrębie nie są skierowane lub przeznaczone do użytku przez jakąkolwiek osobę zamieszkałą lub znajdującą się w kraju, gdzie dystrybucja takiej Treści lub funkcjonalności jest sprzeczna z prawem, przepisami lub zasadami obowiązującymi w danym państwie. To samo dotyczy każdej osoby zamieszkałej lub znajdującej się w kraju, gdzie taka dystrybucja jest zakazana bez uzyskania niezbędnych licencji lub upoważnień, a tego rodzaju licencje lub upoważnienia nie zostały uzyskane. Jeżeli jakiekolwiek miejscowe ograniczenia dostępu dotyczą Państwa, nie mają Państwo prawa dostępu do danej Strony iptiQ lub korzystania z dowolnej Treści na niej zawartej.
iptiQ jest częścią Grupy Swiss Re (Swiss Re Ltd z siedzibą w Szwajcarii, oraz jej spółek zależnych), międzynarodowej grupy spółek działających w sektorze ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym w wielu krajach. Biura iptiQ w poszczególnych krajach mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym prawom, przepisom, regulacjom i/lub standardom nadzoru. Należy wziąć pod uwagę, że oprócz niniejszych Warunków Użytkowania, strony iptiQ mogą zawierać informacje prawne dla jednego lub kilku krajów. Tego rodzaju informacje mogą w szczególności dotyczyć danych korporacyjnych i kontaktowych, informacji na temat miejscowych licencji oraz innych miejscowych wymogów dotyczących ujawniania. Takie informacje nie będą rozumiane lub interpretowane jako porada dotycząca takich kwestii i nie można na nich polegać.

Informacje dotyczące Spółki oraz działanie strony internetowej

Strony iptiQ zawierają Treść dotyczącą iptiQ oraz jej działalności biznesowej. Strony iptiQ są dostarczane przez iptiQ Life S.A. oraz iptiQ Insurance S.A. Obie te firmy zostały utworzone na podstawie prawa Luksemburga i posiadają swoje siedziby główne w Luksemburgu, zarejestrowane odpowiednio pod numerami: R.C.S Luxembourg B 184281 oraz R.C.S. Luxembourg B 184298.
Strony iptiQ działają na platformach („Platformy”, każda z osobna „Platforma”) EverWare AG z siedzibą główną w Szwajcarii („Usługodawca”). Usługodawca posiada centra danych w Szwajcarii i zapewnia różne usługi iptiQ w związku z działaniem Stron iptiQ („Usługi”). Usługodawca posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w prawach własności intelektualnej do oprogramowania, produktów, prac oraz innej własności intelektualnej związanej z, wykorzystywanej lub zapewnianej przez Usługodawcę, w tym między innymi do Platformy oraz jakiejkolwiek innej części Usług.

Usługi i rozwiązania

iptiQ nie daje żadnych gwarancji, oświadczeń lub zapewnień, że wszystkie usługi i rozwiązania dostępne na Stronach iptiQ są właściwe lub dostępne do użytku w Państwa kraju. Niektóre usługi lub rozwiązania mogą być dostępne wyłącznie dla pewnych kategorii osób. A zatem, prosimy uważnie przeczytać odpowiedni opis na danej Stronie iptiQ lub wystąpić o dodatkowe informacje dotyczące danej usługi lub rozwiązania.
Treść dostępna na Stronach iptiQ nie dotyczy określonych celów, sytuacji finansowej lub szczególnych potrzeb żadnego określonego odbiorcy. iptiQ nie gwarantuje, nie deklaruje ani nie zapewnia, że jakiekolwiek usługi lub rozwiązania omówione na Stronach iptiQ są odpowiednie dla jakiegokolwiek fizycznego lub prawnego odbiorcy. Nie daje się żadnych gwarancji ani nie zajmuje stanowiska, ani wyraźnego ani dorozumianego, w odniesieniu do dokładności, kompletności lub rzetelności Treści, a Treść nie stanowi kompletnego oświadczenia o usługach lub rozwiązaniach, rynkach lub udoskonaleniach w niej wymienionych. Odbiorcy nie powinni traktować Treści jako substytutu własnego osądu. Wszelkie opinie podlegają zmianie bez uprzedzenia i mogą być rożne lub sprzeczne z opiniami wyrażonymi przez inne obszary biznesu lub członków iptiQ w rezultacie przyjęcia innych założeń i kryteriów. iptiQ nie ma obowiązku aktualizowania i udostępniania aktualnych informacji na temat usług i rozwiązań zawartych na Stronach iptiQ.

Brak oferty

Treść zawarta na Stronach iptiQ jest udostępniana wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje podlegają i muszą być odczytywane w połączeniu z innymi dostępnymi informacjami opublikowanymi przez iptiQ. Żadne treści dostępne na Stronie iptiQ nie stanowią pozyskiwania, oferty lub zalecenia kupna jakichkolwiek usług lub rozwiązań, realizacji jakichkolwiek transakcji lub zawarcia jakiegokolwiek aktu prawnego. Ani Państwo ani Państwa firma nie mogą polegać na Treści zawartej na Stronie iptiQ przy podejmowaniu decyzji dotyczącej usług lub rozwiązań iptiQ.
iptiQ nie zamierza świadczyć żadnych porad prawnych ani podatkowych za pośrednictwem jakiejkolwiek Strony iptiQ.

Historie, osobiste opinie i obrazy

Strony iptiQ mogą zawierać historie na temat reasekuracji lub tematy związane z ubezpieczeniem (np. zmiany klimatyczne). Historie te mogą być niekompletne lub nie do końca poprawne w znaczeniu naukowym. Ponadto, Strony iptiQ mogą zawierać osobiste opinie, które są prowokacyjne lub dyskusyjne. Tego rodzaju osobiste opinie bazują na interpretacji autora w zakresie informacji dostępnych w danym czasie i niekoniecznie odzwierciedlają zdanie iptiQ. Ponadto, Strony iptiQ mogą zawierać obrazy, które mogą być rozumiane przez użytkowników jako nie całkiem właściwe w danym kontekście. Wykorzystanie obrazu w danym kontekście opiera się na uznaniu autora i niekoniecznie odzwierciedla zdanie iptiQ. Odpowiedzialność iptiQ za wszelką wymaganą dokładność lub kompletność historii, możliwość obrony opinii oraz zasadność wykorzystania obrazów jest wyłączona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, przepisy i regulacje.

Brak gwarancji

Treść zawarta na Stronach iptiQ jest przedstawiana w formie „jaka jest” i „w miarę dostępności”. iptiQ, Usługodawcy oraz strony trzecie przedstawiające Treść nie udzielają żadnych gwarancji, oświadczeń, zapewnień lub warunków, domyślnych lub wypowiedzianych, ustawowych lub innych, co do stanu, satysfakcjonującej jakości, wydajności, dopasowania do przeznaczenia, nienaruszalności, zgodności z przeznaczeniem lub innych w zakresie Stron iptiQ lub ich treści. Bez ograniczeń do powyższego, iptiQ, Usługodawca oraz strony trzecie przedstawiające treść nie gwarantują, nie deklarują ani nie zapewniają dokładności, terminowości, kompletności, rzetelności lub dostępności Stron iptiQ lub informacji bądź wyników uzyskanych na ich podstawie (w rezultacie dostępu ręcznego, subskrypcji, kanałów RSS lub innych sposobów), lub że Strony iptiQ bądź materiały do pobrania (np. PDF, obrazy, podcasty, materiały wideo) ze stron iptiQ nie zawierają wirusów lub błędów. Wszelkie takie gwarancje, oświadczenia, zapewnienia i warunki są wyłączone, za wyjątkiem zakresu, w którym ich wyłączenie nie jest dozwolone obowiązującym prawem, przepisami i regulacjami. Prosimy również sprawdzić zrzeczenia się odpowiedzialności dotyczące lub odnoszące się do indywidualnej Treści na Stronach iptiQ (np. zrzeczenia się odpowiedzialności dotyczące informacji prasowych, zrzeczenia się odpowiedzialności dotyczące dokumentów udostępnionych przez strony trzecie).
Zarówno iptiQ, jak i Usługodawcy (bez ograniczania powyższego) zrzekają się odpowiedzialności dotyczącej wszystkich gwarancji, oświadczeń, zapewnień i warunków w odniesieniu do działania Platformy oraz powiązanego oprogramowania dla Stron iptiQ, wyrażonych lub domniemanych, w tym między innymi domniemanych gwarancji, oświadczeń, zapewnień i warunków zgodności z przeznaczeniem, dostosowania do danego celu oraz nienaruszalności. iptiQ oraz Usługodawca zrzekają się wszelkich gwarancji, oświadczeń, zapewnień lub warunków dotyczących faktu, że Platforma i powiązane oprogramowanie działają w sposób płynny i nie zawierają błędów. iptiQ oraz Usługodawca zrzekają się wszelkich gwarancji, oświadczeń, zapewnień lub warunków w zakresie rezultatów możliwych do osiągnięcia w wyniku korzystania ze Stron iptiQ.

Brak odpowiedzialności

iptiQ, Usługodawca, żadna strona trzecia zapewniająca Treść, ani żaden z ich odnośnych podmiotów powiązanych, dyrektorów, pracowników, doradców lub agentów nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe, pośrednie, karne lub retorsyjne szkody, zobowiązania lub koszty, wynikające z zaniedbania, naruszenia umowy innego zdarzenia, niezależnie od tego czy szkodę można było przewidzieć czy też nie. iptiQ, Usługodawca, żadna strona trzecia przedstawiająca Treść, ani żaden z odnośnych podmiotów powiązanych, dyrektorów, pracowników, doradców lub agentów nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (zwłaszcza utratę danych, zmianę danych lub przestój), które mogą być spowodowane jakimkolwiek sprzętem lub oprogramowaniem w wyniku wirusów, wad lub niewłaściwego funkcjonowania w związku z dostępem lub korzystaniem z dowolnej Strony iptiQ lub pobranych materiałów z dowolnej strony iptiQ (w wyniku ręcznego dostępu, subskrypcji, kanałów RSS i innych).

Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej na Stronach iptiQ oraz Treść dostępna za ich pośrednictwem należą do iptiQ i/lub Usługodawcy bądź innych stron trzecich. Nie nabywają Państwo, poprzez korzystanie ze Strony iptiQ, żadnych praw, tytułu lub udziału w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej w Treści lub Stronie iptiQ. Do celów niniejszych Warunków Użytkowania, „prawa własności intelektualnej” oznaczają (i) prawa autorskie, patenty, prawa do baz danych oraz prawa do znaków towarowych, projekty, know-how oraz zarejestrowane i niezarejestrowane informacje poufne; (ii) wnioski o rejestrację i prawo do ubiegania o rejestrację któregokolwiek z tych praw; oraz (iii) wszelkie pozostałe prawa własności intelektualnej oraz równoważne lub podobne formy ochrony istniejące w dowolnym miejscu na świecie.
Indywidualne strony i/lub sekcje Strony iptiQ oraz jej Treść mogą być drukowane lub zapisywane tylko do użytku osobistego lub wewnętrznego. Jednakże takie wydruki lub zapisy muszą zachować wszelkie odnośne prawa autorskie lub informacje o prawach własności intelektualnej. Nie wolno modyfikować, kopiować, transmitować, dystrybuować, wyświetlać, reprodukować, publikować, przedstawiać, licencjonować, komponować, tworzyć prac pochodnych, transferować lub wykorzystywać w żaden inny sposób do celów komercyjnych lub publicznych w całości lub części żadnej Treści uzyskanej ze Strony iptiQ bez uprzedniej pisemnej zgody posiadacza danych praw własności intelektualnej (iptiQ, Usługodawcy lub innej strony trzeciej). Systematyczne pozyskiwanie Treści z jakiejkolwiek Strony iptiQ w celu stworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu (za pośrednictwem robotów, tzw. pająków, urządzeń zautomatyzowanych lub ręcznych procesów) jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody iptiQ.
Prawa autorskie do pewnych Treści dostępnych na Stronach iptiQ należą do stron trzecich („Treści Strony Trzeciej”). Należy sprawdzić informacje o prawach własności intelektualnej na temat lub w odniesieniu do Treści Strony Trzeciej.

Treść wygenerowana przez użytkownika

Mogą Państwo dostarczać Treść do iptiQ korzystając z odpowiednich funkcji na Stronach iptiQ, przez email lub w inny sposób („Materiały przesłane”). Jeżeli przesyłają Państwo Materiały do iptiQ, iptiQ jest upoważniona, ale w żaden sposób nie jest zobligowana, do wykorzystania i udostępnienia całości lub części niezmodyfikowanych lub zmodyfikowanych materiałów przesłanych na jakiejkolwiek Stronie iptiQ. iptiQ nie będzie wymieniać Państwa imienia, nazwiska ani danych kontaktowych, jeżeli nie wyrazili Państwo na to zgody. Jeżeli przekażą Państwo Materiały iptiQ, przyznają Państwo iptiQ wszelkie niezbędne prawa, jeżeli istnieją, lub licencję do wykorzystania, reprodukcji, dystrybucji, modyfikowania lub publicznego prezentowania przesłanych przez Państwa Materiałów na dowolnej Stronie iptiQ przez nieograniczony okres czasu.
Poprzez przekazanie Materiałów, gwarantują Państwo, oświadczają i zapewniają, że Materiały są zgodne z obowiązującym prawem, przepisami oraz regulacjami i w szczególności:
Są legalne, odpowiednie, zgodne z prawdą, nie zawierają oszczerstw, nie są niewiarygodne, wprowadzające w błąd lub w inny sposób niedopuszczalne;
że są Państwo właścicielami lub posiadają niezbędne prawa, licencje, zgody i pozwolenia, bez potrzeby uzyskiwania jakiegokolwiek pozwolenia lub opłaty na rzecz innej osoby lub jednostki, do wykorzystywania, oraz że upoważniają Państwo iptiQ do wykorzystywania takich Materiałów na wszelkie sposoby przewidziane niniejszymi Warunkami Użytkowania;
nie powodują krzywdy innych osób, w szczególności nieletnich, ani nie naruszają ich osobistych praw;
Nie zawierają wirusa, tak zwanego konia trojańskiego lub innego programu, który mógłby uszkodzić dane.
Niniejszym zgadzają się Państwo chronić, zabezpieczyć i zwolnić iptiQ od odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, zobowiązania i koszty (w tym koszty rozliczeń oraz wszelkie prawne i inne opłaty za sprawdzanie lub obronę w jakimkolwiek postępowaniu lub grożącym postępowaniu) poniesione przez iptiQ w związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków Użytkowania lub roszczeń wynikających z korzystania przez Państwa ze Stron iptiQ. Podejmą Państwo wszelkie kroki, aby współpracować z iptiQ w obronie przeciwko jakiemukolwiek roszczeniu. Zastrzegamy sobie prawo, na nasz koszt, do zatrudnienia odrębnego doradcy i przejęcia wyłącznej obrony oraz kontroli w jakiejkolwiek sprawie – w innym wypadku odpowiedzialność zostanie przejęta przez Państwa.
iptiQ może uniemożliwić Państwu dostęp do Stron iptiQ w dowolnym czasie, zwłaszcza, jeżeli naruszają Państwo powyższe warunki.

Kontaktowanie się z użytkownikami

Jeżeli przekazują Państwo uwagi lub w inny sposób komunikują się z iptiQ za pośrednictwem Strony iptiQ lub emaili zamieszczonych na Stronie iptiQ, może zaistnieć konieczność podania przez Państwa danych kontaktowych, w szczególności Państwa adresu email. Poprzez przekazanie swoich danych kontaktowych wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie przez iptiQ Państwa informacji kontaktowych oraz aby iptiQ kontaktowało się z Państwem, w szczególności z następujących powodów: żądanie wyjaśnień lub dodatkowych uwag; przesyłanie publikacji iptiQ; przesyłanie informacji na temat wydarzeń iptiQ; zapytanie o Państwa udział w sondażach i ankietach; przesyłanie informacji o usługach i rozwiązaniach lub innych marketingowych informacji iptiQ. Jednakże, iptiQ nie będzie przesyłać masowych, niepożądanych emaili lub listów.
Podczas pierwszego kontaktu z iptiQ lub w dowolnym późniejszym czasie mogą Państwo poinformować iptiQ, że nie chcą Państwo otrzymywać jakichkolwiek informacji lub pewnych informacji (np. materiałów promocyjnych) od iptiQ. Mogą Państwo poinformować iptiQ poprzez funkcję ogólnego kontaktu na Stronie iptiQ.

Linki do zewnętrznych stron lub zewnętrzne dane

W przypadku niektórych stron iptiQ istnieje możliwość uzyskania dostępu do stron prowadzonych przez strony trzecie („Zewnętrzne Strony”) przez linki. Zewnętrzne Strony nie są monitorowane lub utrzymywane przez iptiQ i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za ich treść lub działanie. Na Zewnętrzne Strony wchodzą Państwo na własne ryzyko. iptiQ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę lub stratę, jaką mogą Państwo ponieść w wyniku dostępu do Zewnętrznych Stron, w tym między innymi szkodę lub stratę wynikającą z wykorzystania przez Państwa dokumentów lub innych informacji znalezionych na Zewnętrznych Stronach.

Prywatność Strony

Nasza Polityka Prywatności jest dostępna na każdej Stronie iptiQ. Rozumieją Państwo, iż korzystanie przez Państwa ze Strony iptiQ będzie skutkować przetworzeniem przez nas danych osobowych przekazywanych przez Państwa. Polityka Prywatności stanowi podstawę, zgodnie z którą wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Korzystając ze Strony iptiQ zgadzają się Państwo z warunkami Polityki Prywatności. Realizując Państwa zobowiązania wynikające z Warunków Użytkowania, zobowiązują się Państwo do przestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych.

Ogólne postanowienia

Jeżeli zapewnienie niniejszych Warunków Korzystania jest lub będzie bezprawne, nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek kraju, nie wpłynie to na legalność, ważność lub wykonalność w tym kraju jakichkolwiek innych postanowień lub jurysdykcji bądź innych postanowień niniejszych Warunków Użytkowania.
Pewne strony lub obszary na Stronach iptiQ mogą zawierać dodatkowe terminy, warunki, ujawnienia lub wyłączenia odpowiedzialności („Dodatkowe Warunki”). W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami Użytkowania i Dodatkowymi Warunkami, Dodatkowe Warunki będą miały wartość nadrzędną w stosunku do niniejszych stron lub obszarów.
Prawa iptiQ wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania mogą być wykonywane tak często, jak będzie to konieczne. Obejmują one i nie wykluczają praw i działań naprawczych zapewnianych przez prawo, przepisy i regulacje. Mogą one być wyłączone jedynie na piśmie i w określony sposób. Opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie takiego prawa nie stanowi wyłączenia tego prawa. Wyrażone lub domyślne wyłączenie jakiegokolwiek z postanowień lub naruszenia bądź niewykonanie jakiegokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie stanowić stałego wyłączenia i wyłączenie to nie będzie uniemożliwiać stronie wyłączającej późniejszego egzekwowania jakiegokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania, które nie zostało wyłączone lub z działania na podstawie jakiegokolwiek późniejszego naruszenia lub z winy innej strony w ramach jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania.
Wszelkie powiadomienia i inna komunikacja wynikająca lub związana z niniejszymi Warunkami Użytkowania będą prowadzone w języku angielskim. Wszelkie dokumenty zapewnione lub związane z niniejszymi Warunkami Użytkowania będą w języku angielskim. Dokument w innym języku musi zawierać tłumaczenie przysięgłe na język angielski. W takim przypadku tłumaczenie na język angielski będzie miało wartość nadrzędną, jeżeli nie jest to ustawowy lub inny oficjalny dokument.

Obowiązujące prawo / miejsce jurysdykcji

Niniejsze Warunki Użytkowania będą podlegać oraz będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa Luksemburga, a my oraz Państwo nieodwołalnie poddajemy się wyłącznej jurysdykcji odpowiednich sądów Luksemburga.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków Użytkowania, prosimy o kontakt przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na jakiejkolwiek Stronie iptiQ.
Prosimy o kontakt, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego, co możemy dla Państwa zrobić.
Prosimy wziąć pod uwagę, że aby odpowiedzieć na Państwa pytanie, niezbędne może okazać się przekazanie Państwa danych do jednego z naszych partnerów dystrybucyjnych. Poprzez przekazanie Państwa danych kontaktowych za pośrednictwem niniejszego formularza, zgadzają się Państwo na przekazanie przez nas Państwa informacji jednemu z naszych partnerów dystrybucyjnych w Wielkiej Brytanii.

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się, co jeszcze możemy dla Państwa zrobić

Fields marked with an * are required

Pragniemy poinformować, że aby w pełni odpowiedzieć na Państwa pytanie, konieczne może być przesłanie danych do jednego z naszych partnerów biznesowych. Wysyłając Państwa dane za pośrednictwem tego formularza, zgadzają się Państwo, abyśmy przekazali te informacje jednemu z naszych partnerów w Wielkiej Brytanii.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez iptiQ moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.